Regulamin

REGULAMIN

PRZECHOWAMY OPONY

Regulamin sklepu i Regulamin rezerwacji

 1. Przechowawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Firma MARK – BUD Marek Molus, ul. Dworska 43, 32 – 447 Łyczanka,
  nr NIP: 681-175-96-67.
 2. Sezon zimowy trwa od 1 października do 31 marca.
 3. Sezon letni trwa od 1 kwietnia do 30 września.
 4. Minimalny okres przechowywania ogumienia to jeden sezon.
 5. W związku ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi przewidziany jest 30 – dniowy okres przejściowy, za który nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 6. Opłatę za deklarowany sezon przechowywania pobiera się z góry.
 7. Dowodem pozostawienia ogumienia jest wydawana przez Przechowawcę karta z indywidualnym numerem klienta.
 8. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia świadczenia usługi, Przechowawca nie jest w stanie skontaktować się z Klientem, przechowywane ogumienie uznaje się za porzucone, a Przechowawca staje się jego pełnoprawnym właścicielem.
 9. Klient zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem karty klienta i na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Klienta.
 10. Klient upoważnia przechowawcę do przygotowania kół / opon do kolejnego sezonu (np. mycie kół, naprawa felg i lub opon, pompowanie, wyważanie) – za co w razie konieczności i po wcześniejszym mailowym lub pisemnym uzgodnieniu z Klientem może zostać pobrana dodatkowa opłata.
 11. Magazyny, w których przechowywane jest ogumienie są chronione
  i monitorowane.
 12. Przechowawca ponosi odpowiedzialność za straty oraz uszkodzenia opon / kół, do których doszło z jego winy. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy lecz wymianę przedmiotu na przedmiot tej samej klasy i o tych samych parametrach.
 13. Klient oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on
  z kradzieży ani z innego nielegalnego źródła i że jest on jego właścicielem.
 14. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Przechowawcy o zmianach swoich danych osobowych wskazanych w karcie klienta i niezbędnych do skontaktowania się z Klientem.
 15. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia pocztą tradycyjną na adres Przechowawcy lub mailem na adres biuro@przechowamyopony.pl (ewentualnie poprzez formularz na stronie internetowej www.przechowamyopony.pl). W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, a Przechowawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi otrzymane przez niego płatności (przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej płatności). W przypadku odstąpienia od umowy po dostarczeniu ogumienia, Klient zobowiązany jest odebrać ogumienie z magazynu Przechowawcy na własny koszt.
 16. Na wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta w związku z realizacją umowy Przechowawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Nieudzielenie przez Przechowawcę odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.
 17. Korzystając z usług przechowalni Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.